-30% SUMMER SALE uz kod: HOT30 Ponudu pogledajte ovdje →
-30% SUMMER SALE uz kod: HOT30 Ponudu pogledajte ovdje →
-30% SUMMER SALE uz kod: HOT30 Ponudu pogledajte ovdje →
-30% SUMMER SALE uz kod: HOT30 Ponudu pogledajte ovdje →

SVI PROIZVODI

SVI PROIZVODI

POVOLJNI PAKETI

POVOLJNI PAKETI

KOZMETIKA

KOZMETIKA
Košarica
Nema artikala u košarici

REKLAMACIJSKI POSTUPAK

Reklamacijski postupak

online trgovine www.freylish.hr 

  1. Opće odredbe

1.1. Ovaj reklamacijsky postupak napisan je sukladno Zakonu br. 40/1964 Građanski zakonik u trenutačnoj verziji (u daljnjem tekstu "Građanski zakonik"), Zakonu br. 250/2007 o zaštiti potrošača u trenutačnoj verziji (u daljnjem tekstu "Zakon o zaštiti potrošača"), Zakonu br. 102/2014 o zaštiti potrošača prilikom prodaje robe ili pružanja usluga na temelju ugovora sklopljenog na daljinu ili ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija prodavatelja u trenutačnoj verziji te Zakonu br. 22/2004 o elektroničkom poslovanju u trenutačnoj verziji. On regulira pravni odnos između prodavatelja koji je:

1.2. Prodavatelj je tvrtka

Naziv tvrtke: Freylish s.r.o

Sjedište: Lermontova 3, Bratislava – Staré Mesto (gradska četvrt), 811 05, Slovačka Republika

Upisano u trgovački registar Gradskog suda u Bratislavi III, odjel Sro, broj spisa 162637/B,
Broj tvrtke: 54756529

PDV-ID: 2121779781

PDVbr: SK2121779781
Bankovni račun: Tatra Banka, SK61 1100 0000 0029 4513 0575, 2945130575/1100, Swift: TATRSKBX 

Prodavatelj je obveznik PDV-a

(u daljnjem tekstu također “Prodavatelj” ili “Trgovac”) i svake osobe koja je kupac robe ili usluga koje Prodavatelj nudi na svojoj web stranici te, u smislu drugih odredbi ovih Općih uvjeta poslovanja i relevantnih zakona koji definiraju potrošača kao potrošača, u skladu s važećim zakonodavstvom Slovačke Republike, posebno zakoni: Zakon br. 102/2014 o zaštiti potrošača u vezi s prodajom robe ili pružanjem usluga na temelju ugovora zaključenog na daljinu ili ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija Prodavatelja u trenutnoj verziji, Zakon br. 250/2007 o zaštiti potrošača u trenutnoj verziji, Zakon br. 22/2004 o elektroničkom poslovanju u trenutnoj verziji, Zakon br. 40/1964 o Građanskom zakoniku u trenutnoj verziji, Zakon br. 250/2007 o zaštiti potrošača u trenutnoj verziji.

1.3. E-pošta i telefon Prodavatelja:

E-pošta: hello@freylish.hr

Broj telefona: + 421951003275

1.4. Prodavatelj preporuča potrošačima da svoja prava iz odgovornosti za nedostatke stvari, robe ili usluga (reklamacije) ostvaruju na adresi: Freylish s.r.o, PO Box 3, 97217 Kanianka, Slovačka Republika

1.5. Ovaj reklamacijski postupak uređuje prava i obveze kupca, koji je potrošač, kada ostvaruje prava zbog nedostataka robe ili usluga u okviru ugovora o kupnji na daljinu sklopljenog s prodavateljem putem internetske trgovine prodavatelja.

1.6. Kupac je svaka osoba (fizička ili pravna) koja je s Prodavateljem sklopila ugovor o kupoprodaji putem web stranice Prodavatelja ili drugog sredstva komunikacije na daljinu.

1.7. Potrošač je kupac koji je fizička osoba i koji prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora putem web stranice prodavatelja ne djeluje u okviru svoje trgovačke djelatnosti.

1.8. Ovaj reklamaciji postupak uređuje pravni odnos između kupaca koji su potrošači i prodavatelja. Uz izuzetak naveden u točki 4.12. ovaj reklamacijski postupak (izjava prodavatelja o jamstvenom roku u slučaju da kupac ne nastupa kao potrošač).

1.9. Proizvodi (u daljnjem tekstu i “stvari” ili “artikli”) su robe i usluge koje su namijenjene prodaji, a također su objavljene na web stranicama Prodavatelja.

  1. Reference

2.1. Za odnose koji se odnose na odgovornost prodavatelja za nedostatke robe ili usluga (kao i druge pravne odnose koji mogu proizaći iz ugovornog odnosa) s fizičkim osobama koje prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora ne djeluju u okviru svoje profesionalne djelatnosti (potrošači), primjenjuju se, osim općih odredbi Zakona br. 40/1964 Građanski zakonik u trenutno važećem obliku, i posebni propisi, posebno Zakon br. 102/2014 o zaštiti potrošača prilikom prodaje robe ili pružanja usluga na temelju ugovora o daljinskoj prodaji ili ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija prodavatelja i Zakon br. 250/2007 o zaštiti potrošača.

2.2. Pravni odnosi koji proizlaze iz ostvarivanja jamstvenih zahtjeva između prodavatelja i kupca, koji je pravna ili fizička osoba koja djeluje u okviru svoje poslovne ili samostalne profesionalne djelatnosti (osobe koje se ne smatraju potrošačima), podliježu Zakonu br. 513/1991 Trgovački zakonik u trenutno važećem obliku. Izuzetak je odredba navedena u odjeljku 4.12 ovog postupka reklamacije (izjava prodavatelja o roku jamstva ako kupac nije potrošač).

2.3. Prema članku 3. stavku 1. točki n) Zakona br. 102/2014, prodavatelj obavještava potrošača da ne postoje posebni relevantni etički kodeksi na koje je prodavatelj obvezan. Etiketni kodeks odnosi se na sporazum ili skup pravila koji određuju ponašanje prodavatelja koji se obvezao pridržavati tog etičkog kodeksa u vezi s jednom ili više specifičnih poslovnih praksi ili područja, osim ako nisu zakonski utvrđeni ili propisani drugim propisima ili mjerama javne uprave koje prodavatelj mora poštivati, kao i način na koji potrošač može postati upoznat s njima ili dobiti njihovu verziju.

III. Odgovornost prodavatelja za nedostatke proizvoda (roba i usluga)

3.1. Prodavatelj je dužan isporučiti stvar (robu) ili uslugu u skladu sa sklopljenim kupoprodajnim ugovorom, odnosno u traženoj kvaliteti, količini i bez (materijalnih, pravnih) nedostataka.

3.2. Kupac ima pravo pregledati prodani artikl ili uslugu prije preuzimanja.

  1. Jamstveni rok

4.1. Jamstveni rokovi počinju teći od trenutka preuzimanja artikla ili usluge od strane kupca. Ako kupljeni artikal u rad stavlja tvrtka koja nije prodavatelj, jamstveni rok počinje tek od dana puštanja u rad, pod uvjetom da je kupac naručio puštanje u rad najkasnije tri tjedna nakon preuzimanja stavku te je osigurao potrebnu suradnju uredno i pravodobno za izvršenje usluge.

4.1.1. Prava iz odgovornosti za nedostatke pokvarljive robe kupac mora ostvariti najkasnije dan nakon kupnje, inače prava prestaju.

4.2. Sve dok su artikli nepokvarljivi ili rabljeni, prodavatelj je odgovoran za nedostatke koji nastanu nakon primitka artikla tijekom jamstvenog roka (jamstva). Jamstveni rok je 24 mjeseca. Ako je rok uporabe naveden na prodanom artiklu, njegovom pakiranju ili priloženim uputama, jamstveni rok ne prestaje prije isteka tog roka.

4.3. Ukoliko se radi o rabljenom artiklu, kupac i prodavatelj mogu ugovoriti i kraći jamstveni rok, ali ne kraći od 12 mjeseci.

4.4. Za artikle koji su namijenjeni dužem vremenskom razdoblju, posebnim propisima propisan je jamstveni rok duži od 24 mjeseca. Jamstveni rok duži od 24 mjeseca može se odnositi samo na dio artikla.

4.5. Na zahtjev kupca prodavatelj je dužan dostaviti pisano jamstvo (jamstveni list). Ukoliko priroda artikla to dopušta, umjesto jamstvenog lista dovoljno je izdati dokaz o kupnji.

4.6. Prodavatelj može, izjavom u jamstvenom pismu kupcu ili u oglasu, dati jamstvo koje prelazi okvire predviđene ovim zakonom. U jamstvenom pismu prodavatelj navodi uvjete i opseg ovog jamstva.

4.7. Jamstveni rokovi počinju teći od trenutka preuzimanja artikla od strane kupca. Ako kupljeni predmet u rad stavlja poduzetnik koji nije prodavatelj, jamstveni rok počinje teći tek od dana puštanja u rad, pod uvjetom da je kupac naručio puštanje u rad najkasnije u roku od tri tjedna od preuzimanja. stavku te je osigurao potrebnu suradnju uredno i pravodobno za izvršenje usluge.

4.8. Ako se izvrši zamjena za novi artikl, jamstveni rok počinje ponovno teći po primitku novog artikla.

4.9. Kada se zamijeni dio nove stvari, pod uvjetom da to priroda stvari dopušta, jamstveni rok za navedeni dio počinje ponovno teći s preuzimanjem nove stvari. Isti postupak vrijedi i kada se zamijeni dio stvari za koji je dano jamstvo.

4.10. Prava iz odgovornosti za nedostatke proizvoda na koja se odnosi jamstveni rok prestaju ako se ne iskoriste u jamstvenom roku.

4.11. Jamstveni rok se produljuje za razdoblje u kojem je roba reklamirana. Prava iz odgovornosti za nedostatke proizvoda na koja se odnosi jamstveni rok prestaju ako se ne iskoriste u jamstvenom roku.

4.12. U skladu s člankom 429(2) Zakona br. 513/1991 Trgovačkog zakonika, s izmjenama i dopunama, Prodavatelj izjavljuje da u slučaju jamstvenog roka, u trgovačkim odnosima između Prodavatelja i Kupca koji ne djeluje kao potrošaču daje jamstvo kvalitete preuzete robe i usluge u trajanju od 12 mjeseci.

Prava iz odgovornosti za nedostatke pokvarljive robe kupac mora ostvariti najkasnije dan nakon kupnje, inače prava prestaju.

Trajanje jamstvenog roka regulirano je odredbama članka IV., točka 4.1. ovih reklamacijskih pravila.

  1. Postupak za ostvarivanje prava iz odgovornosti za nedostatke (reklamacije)

5.1. Potrošač može reklamirati na adresi navedenoj u točki 1.4. ovih uvjeta reklamacije. Potrošač također može reklamirati na bilo kojem od prodajnih mjesta Prodavatelja gdje je moguće prihvaćanje reklamacije s obzirom na ponuđene proizvode ili usluge ili određenoj osobi. U slučaju reklamacije, Prodavatelj preporuča Kupcu da predoči račun, jamstveni list ili drugi dokument kojim se dokazuje kupnja reklamiranog proizvoda od Prodavatelja. Prodavatelj preporuča da Kupac prilikom reklamacije opiše nedostatak proizvoda ili usluge. Kupac može podnijeti reklamaciju prodavatelju preko trećih osoba.

5.1.1. Prodavatelj preporuča da Kupac podnese reklamaciju Robe zajedno s detaljnim opisom nedostatka na Robi i dokumentom kojim se dokazuje kupnja Robe od Prodavatelja (npr. potvrda o uplati, račun, jamstveni list) kako bi se ubrzalo postupak pritužbe.

5.1.2. U slučaju reklamacije prodavatelj preporuča slanje robe preporučenom poštom. Prodavatelj preporuča da robu ne šaljete pouzećem, jer prodavatelj ne prihvaća robu poslanu na ovaj način.

5.1.3. Prodavatelj je dužan pružiti potvrdu potrošaču prilikom podnošenja reklamacije. Ako li se reklamacija podnosi putem sredstava daljinske komunikacije, prodavatelj je dužan odmah poslati Kupcu potvrdu o podnošenju reklamacije. Ako nije moguće odmah poslati potvrdu, potrebno ju je poslati bez suvišnog odgađanja, no najkasnije zajedno s dokazom o obradi reklamacije. Potvrda o podnošenju reklamacije nije potrebna ako potrošač može dokazati podnošenje reklamacije na drugi način.

5.1.4. Prodavatelj je dužan najkasnije 30 dana nakon podnošenja reklamacije izdati pisanu potvrdu o obradi reklamacije, najkasnije zajedno s dokazom o obradi reklamacije, ako je rok za njezinu obradu počeo teći od dana primitka reklamiranog predmeta od strane prodavatelja.

5.1.5. Pod obradom reklamacije podrazumijeva se završetak postupka reklamacije izdavanjem popravljenog proizvoda, zamjenom proizvoda, povratom kupoprodajne cijene proizvoda, davanjem primjerenog popusta na cijenu proizvoda, pisanim zahtjevom za preuzimanje usluge ili slično opravdanom odbijanju.

5.2. Obrada reklamacije ne utječe na pravo potrošača na naknadu štete prema posebnom propisu.

5.3. Prodavatelj je prema odjeljku 2, točki m) Zakona br. 250/2007 u važećem tekstu (pod obradom reklamacije podrazumijeva se završetak postupka reklamacije putem popravka proizvoda, zamjene proizvoda, povrata kupoprodajne cijene proizvoda, odobravanja odgovarajućeg popusta na cijenu proizvoda, pismenog zahtjeva za ispunjenjem ili njegova opravdanog odbijanja) dužan odmah nakon primitka reklamacije u složenim slučajevima, najkasnije u roku od 3 radna dana od primitka reklamacije, u opravdanim slučajevima, posebno kada je potrebna složena tehnička procjena stanja proizvoda ili usluge, najkasnije u roku od 30 dana od primitka reklamacije, odrediti način rješavanja reklamacije. Nakon što se utvrdi način rješavanja reklamacije, reklamacija se odmah rješava, u opravdanim slučajevima reklamacija se može rješavati i kasnije; međutim, rješavanje reklamacije ne smije trajati duže od 30 dana od dana podnošenja reklamacije. Ako preuzimanje reklamiranog predmeta od strane prodavatelja nastupi nakon dana podnošenja reklamacije, rokovi za rješavanje reklamacije počinju teći od dana preuzimanja reklamiranog predmeta od strane prodavatelja sukladno ovom odjeljku; ali najkasnije od trenutka kada prodavatelj spriječi ili odbije preuzeti reklamirani predmet. Nakon isteka roka za rješavanje reklamacije, potrošač ima pravo odustati od ugovora ili zamijeniti proizvod (predmet reklamacije) novim proizvodom.

5.4. Ako je potrošač reklamirao proizvod unutar prvih 12 mjeseci od kupnje, prodavatelj može odbiti reklamaciju samo na temelju stručne procjene. Bez obzira na ishod vještačenja, od potrošača se ne može tražiti da snosi troškove vještačenja ili druge troškove povezane s vještačenjem. Prodavatelj je dužan dostaviti potrošaču kopiju zapisnika s obrazloženjem odbijanja reklamacije najkasnije u roku od 14 dana od obrade reklamacije.

5.5. Ukoliko je potrošač reklamirao proizvod nakon 12 mjeseci od kupnje, a prodavatelj ga je odbio, osoba koja je obrađivala reklamaciju dužna je u dokumentu o obradi reklamacije naznačiti kome je potrošač poslao proizvod na stručnu procjenu. Ako se Proizvod šalje određenoj osobi na stručnu procjenu, Prodavatelj će snositi troškove stručne procjene i sve druge razumno nastale troškove povezane s njom, bez obzira na ishod stručne procjene. Ukoliko potrošač stručnom ocjenom dokaže odgovornost prodavatelja za nedostatak, može ponovno podnijeti reklamaciju. Jamstveni rok ne istječe tijekom tehničke procjene. Prodavatelj je dužan potrošaču u roku od 14 dana od ponovnog podnošenja reklamacije nadoknaditi sve troškove stručne procjene kao i sve opravdano nastale troškove povezane s njom. Ponovno podnesena reklamacija ne može se odbiti.

5.6. Potrošač ima pravo na naknadu nužnih troškova (osobito poštarine plaćene prilikom slanja reklamirane robe) koji nastanu u vezi s ostvarivanjem njegovih legitimnih prava iz odgovornosti za nedostatke robe i usluga. U slučaju odustajanja od ugovora zbog nedostatka robe ili usluge, potrošač također ima pravo na naknadu troškova ovog odustajanja.

5.7. Zahtjevi za stručnu ocjenu

Zahtjevi za stručnu ocjenu u skladu s točkom 5.4. ovoga članka su sljedeći:

  1. a) Identifikacija osobe koja provodi stručnu procjenu,
  2. b) Precizna identifikacija proizvoda koji se procjenjuje,
  3. c) Opis stanja proizvoda,
  4. d) Rezultat procjene,
  5. e) Datum izrade stručne procjene.

5.8. Ukoliko priroda proizvoda to dopušta, potrošač može prilikom reklamacije predati proizvod prodavatelju (ovlaštenoj osobi). Međutim, ako narav proizvoda ne dopušta predaju proizvoda prodavatelju (ovlaštenoj osobi), potrošač može zahtijevati otklanjanje nedostatka na mjestu gdje se roba nalazi, ili se pobrinuti da se proizvod otkloni. prevozi kod prodavatelja (kod ovlaštene osobe).

5.9. Vrijeme od ostvarivanja prava na odgovornost za nedostatke do trenutka kada je kupac dužan preuzeti predmet nakon obavljenog popravka ne uračunava se u jamstveni rok. Prodavatelj je dužan kupcu dostaviti potvrdu o tome kada je ostvario pravo, te o popravku i njegovom trajanju.

  1. Prava kupca kod ostvarivanja prava od odgovornosti za nedostatke

6.1. Ako je kvar otklonjiv, kupac ima pravo na besplatan, pravovremen i propisan popravak. Prodavatelj je dužan odmah otkloniti nedostatak.

6.2. Umjesto otklanjanja nedostatka, kupac može zahtijevati zamjenu stvari ili, ako se nedostatak odnosi samo na dio stvari, zamjenu tog dijela, pod uvjetom da to ne uzrokuje nerazmjerne troškove za prodavatelja u odnosu na cijenu robe ili ozbiljnosti nedostatka.

6.3. Umjesto otklanjanja nedostatka, prodavatelj može u bilo kojem trenutku zamijeniti artikl s nedostatkom artiklom bez nedostataka ako to ne uzrokuje veće poteškoće za kupca.

6.4. Ukoliko se radi o nedostatku koji se ne može otkloniti i koji onemogućuje pravilno korištenje artikla kao artikla bez nedostataka, kupac ima pravo zamijeniti artikl ili odustati od ugovora. Kupac ima ista prava ako se nedostaci mogu otkloniti, ali kupac ne može pravilno koristiti stvar jer se nedostatak nakon popravka ponavlja ili postoji veći broj nedostataka.

6.5. Ako postoje drugi nepopravljivi nedostaci, kupac ima pravo na razumno sniženje cijene.

VII. Završne odredbe

7.1. Ova politika reklamacije neodvojivi je dio općih uvjeta poslovanja te načela i smjernica za zaštitu podataka ove web stranice. Dokumenti - Opći uvjeti poslovanja i Zaštita osobnih podataka i politika kolačića ove web stranice - objavljeni su na domeni web stranice prodavatelja.

7.2. U slučaju promjene Pravila reklamacije, odnos između kupca i prodavatelja primjenjivat će se sukladno Reklamacijskom vodiču koji je na snazi u trenutku sklapanja ugovora do njegovog isteka.

7.3. Ovaj Reklamacijski postupak važe i vrijede od trenutka objave na web stranici Prodavatelja 10.10. 2023.

DOSTAVA

U ROKU 4 DANA
BESPLATNA DOSTAVA

ZA NARUDŽBE IZNAD 60 €
14 DANA
ZA POVRAT ROBE